Hướng dẫn cách cài đặt Joomla 3.0

Joomla! Là một hệ thống quản lý nội dung dựa trên cơ sở dữ liệu PHP 5.3+ và MySQL hoặc PostgreSQL. Nếu bạn muốn thử nghiệm Joomla! Và bạn chưa mua một miền và máy chủ nào được nêu ra, bạn có thể cài đặt Joomla 3.0! Trên máy tính của bạn (không có trang web của bạn xuất hiện trên Internet), sử dụng môi trường máy chủ độc lập, ví dụ: JAMP, JOOMLAS2GO! (J2G) hoặc XAMPP.

Nếu bạn muốn Joomla! Trang web có sẵn trên Internet, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào một tài khoản trên một máy chủ web.

Sau đây là video hướng dẫn cách cài đặt Joomla 3.0 mới nhất.

Add Comment