6 thủ thuật chỉnh sửa WordPress bạn nên thử

Khi nghĩ đến một tính năng nhất định trên Blogs WordPress hay trên một trang web cá nhân mà bạn muốn phải có trên website của mình.

Điều này xảy ra tất cả các thời gian, đặc biệt là đối với những người sử dụng WordPress như là một nền tảng cho thương hiệu và kinh doanh của họ. Đây là lý do tại sao mình đã liệt kê những thủ thuật tùy biến được sử dụng phổ biến nhất mà bạn chắc chắn cần phải thử trên trang web của bạn. Mặc dù nó có thể liên quan đến một chút về code, chỉ cần làm theo những hướng dẫn sau và bạn không có gì phải lo lắng cả nhé.

1. Tùy chỉnh trang chủ.

Đầu tiên, bạn phải tạo ra một trang mới tùy thích, có thể được thực hiện đơn giản chỉ bằng cách làm cho một bản sao của tập tin page.php và đổi tên nó. Sau đó, bạn cần phải đi vào bảng quản trị, làm cho một trang mới và theo mẫu, chọn file .php bạn đã tạo ra và xuất bản trang. Cuối cùng, vào đọc thiết lập trong bảng quản trị và chọn các trang tĩnh, xác định vị trí mẫu của bạn và bây giờ bạn có một trang chủ tùy chỉnh.

2. Highlight comments

Đây là tính năng đặc biệt hữu ích, vì nó phân biệt tác giả của một bài cụ thể từ các phần còn lại của phần nhận xét, cho phép phát hiện dễ dàng các tác giả phản ứng với ý kiến ​​khác nhau trong các chủ đề bình luận. Tới Theme WordPress trong tùy chỉnh, mở file style.css và thêm đoạn Code sau:

authorstyle { background-color: #B3FFCC !important; }

Sau đó, mở file comments.php, mà bạn có thể tìm thấy trong thư mục các chủ đề và thay thế đoạn Code sau:

<li <?php echo $oddcomment; ?>id=”comment-<?php comment_ID() ?>”></li>

Bằng

<li class=”<?php if ($comment->user_id == 1) $oddcomment = “authorstyle”;
echo $oddcomment; ?>”>

3. Hiển thị số đếm twitter theo như văn bản gốc

Có điều là, bạn có thể hiển thị số đếm như văn bản và thay đổi màu sắc và phông chữ để nó pha trộn với thiết kế. Để làm điều đó, tạo ra một tập tin gọi là twitter.php mới và dán các dòng mã sau đây:

<?php
$tw = get_option(“twitterfollowerscount”);
if ($tw[‘lastcheck’] < ( mktime() – 3600 ) )
{
$xml=file_get_contents(‘http://twitter.com/users/show.xml?screen_name=yourtwittername);
if (preg_match(‘/followers_count>(.*)</’,$xml,$match)!=0) {
$tw[‘count’] = $match[1];
}
$tw[‘lastcheck’] = mktime();
update_option(“twitterfollowerscount”,$tw);
}
echo $tw[‘count’];
?>

Tất cả những gì còn lại để làm là thay thế “yourtwittername” với tên twitter của bạn và đặt mã đoạn này bất cứ nơi nào bạn muốn hiển thị số đếm:

<? Php include ( “twitter.php”); ?>

4. Kiểm tra sự có sẵn của bài viết khi sử dụng RSS Feeds

Sử dụng đoạn mã này, bạn thực sự có thể thiết lập một sự chậm trễ đó sẽ cho phép bạn kiểm tra lại bài trực tiếp. Đơn giản chỉ cần mở file functions.php, thêm những dòng mã sau đây và thay đổi.

function publish_later_on_feed($where) {
global $wpdb;

if ( is_feed() ) {
// timestamp in WP-format
$now = gmdate(‘Y-m-d H:i:s’);

// value for wait; device
$wait = ’10’; // integer

// http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
$device = ‘MINUTE’; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR

// add SQL-sytax to default $where
$where .= ” AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, ‘$now’) > $wait “;
}
return $where;
}

add_filter(‘posts_where’, ‘publish_later_on_feed’);

5. Xóa bỏ các thông báo cập nhật.

Khi người dùng đăng nhập vào WordPress theo mặc định sẽ gửi mỗi người dùng một thông báo bất cứ khi nào một hệ thống được cập nhật. Điều này có thể trở nên khá khó chịu khi bạn bắt đầu làm việc với WordPress và tất cả các bạn phải làm gì để thoát khỏi các thông báo cập nhật này là mở file functions.php và dán đoạn Code sau đây:

global $user_login;
get_currentuserinfo();
if (!current_user_can(‘update_plugins’)) { // checks to see if current user can update plugins
add_action( ‘init’, create_function( ‘$a’, “remove_action( ‘init’, ‘wp_version_check’ );” ), 2 );
add_filter( ‘pre_option_update_core’, create_function( ‘$a’, “return null;” ) );
}

6. Tắt HTML trong phần commnet.

Một lựa chọn rất hữu ích gần như tất cả các nhà phát triển web sử dụng trên trang web của họ. Nó có hiệu quả chống thư rác bằng cách vô hiệu hóa các liên kết để người ta có thể nhấp chuột vào đó vô tình. Để vô hiệu hóa html, mở file functions.php và thêm đoạn Code sau:

// This will occur when the comment is posted
function plc_comment_post( $incoming_comment ) {

// convert everything in a comment to display literally
$incoming_comment[‘comment_content’] = <br>htmlspecialchars($incoming_comment[‘comment_content’]);

// the one exception is single quotes, which cannot be #039; because WordPress marks it as spam
$incoming_comment[‘comment_content’] = str_replace( “‘”, ”’, $incoming_comment[‘comment_content’] );

return( $incoming_comment );
}

// This will occur before a comment is displayed
function plc_comment_display( $comment_to_display ) {
// Put the single quotes back in
$comment_to_display = str_replace( ”’, “‘”, $comment_to_display );
return $comment_to_display;

Đây là những chỉ là một số trong rất nhiều cách để bạn có thể tùy chỉnh trang web WordPress của bạn. Chỉ cần cẩn thận với những plugin bạn cài đặt, vì chúng có thể làm chậm trang web của bạn và tránh những rủi ro bị trừng phạt bởi Google và các bộ máy tìm kiếm khác.

Tác giả: TueNgo Blogs

Add Comment